Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, projekt "Przedsiębiorcze Lubelskie"

Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w partnerstwie z KLS Partners Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Przedsiębiorcze Lubelskie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.
CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób (z czego min. 60 kobiet) pozostających bez zatrudnienia i pracujących, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w województwie lubelskim.
GRUPA DOCELOWA
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 lat, bez zatrudnienia (osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby pracujące w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym ubogie pracujące ) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji
DZIAŁANIA

W ramach projektu zapewniamy:
• wsparcie szkoleniowo- doradcze przygotowujące do prowadzenia działalności (m.in. pomoc w sporządzaniu biznespanu i wniosku o dotację),
• jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł,
• wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalnośc w kwocie do 2000 zł/miesiąc,
• specjalistyczne, indywidualne wsparcie doradcze po założeniu firmy,
• zwrot kosztów dojazdu,
• materiały szkoleniowe.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r., a pierwsza tura rekrutacji rozpocznie się od 27.01.2020 r.
Formularz rekrutacyjny oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiebiorczelubelskie/projekt.php . Formularz rekrutacyjny dostępny jest również bezpośrednio w biurze projektu.

KONTAKT
Biuro Projektu ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin

Telefon: 
793125321
Kategoria ogloszenia: