Regulamin serwisu

eParczew - Internetowe centrum miasta Parczew - regulamin
Ostatnia aktualizacja: Grudzień 02 2012 20:38:51
REGULAMIN SERWISU EPARCZEW.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług i funkcjonowania Serwisu internetowego eparczew.pl.
 2. 2. Właścicielem Serwisu oraz jego administratorem jest Wojciech Dąbrowski, dabrowski@eparczew.pl

§ 2. DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Serwisu;
 2. Serwis - serwis internetowy eparczew.pl znajdujący sie pod adresem internetowym http://www.eparczew.pl, stanowiący platformę informacyjna podłączona do sieci Internet, na która składa sie szereg elementów właściwych serwisom internetowym, w tym Usługa świadczona droga elektroniczna na rzecz Użytkowników;
 3. Administrator Serwisu - podmiot zarządzający Serwisem, prowadzący go oraz udostępniający Usługę, którym jest Wojciech Dąbrowski będący jednocześnie właścicielem Serwisu;
 4. Usługa - usługa świadczona droga elektroniczna przez Administratora Serwisu,
 5. Użytkownik - oznacza osobę fizyczna luba prawną, jednostkę organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
 6. Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego, a także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarcza wpisana do ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowana w bazie eParczew.pl
 7. Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i ma swój unikalny Login zabezpieczony hasłem;
 8. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
 9. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik zarejestrowany może wykonywać operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie;
 10. Forum - część Serwisu o charakterze grupy dyskusyjnej, w ramach której następuje wymiana pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi informacji i opinii.

§ 3. INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest :
  1. polaczenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka WWW z obsługa cookies,
 2. Techniczne warunki korzystania z Serwisu maja znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować sie do wskazanych przez Administratora Serwisu warunków i wytycznych, a wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika niezgodne z zaleceniami Administratora (umyślne lub nieumyślne) dokonywane są na jego wyłączna odpowiedzialność i ryzyko.
 3. Administrator Serwisu informuje, ze podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usługi. W plikach "cookies" znajdują sie informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji Serwisu.

§ 4. USLUGI SWIADCZONE W RAMACH SERWISU

 1. W ramach prowadzonego serwisu Administrator udostępnia usługi, w szczególności:
  1. udostępnianie treści,
  2. usługa wyszukiwania i lokalizowania wpisów w Bazie Firm,
  3. wymiana informacji, danych i opinii na forum,
  4. ogłoszenia użytkowników,
  5. usługi reklamowe.
 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu treści zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 3. Warunkiem korzystania z usług, o których mowa w pkt. 1 lit. b-e jest rejestracja Użytkownika w Serwisie.
 4. Warunkiem korzystania z usług reklamowych oferowanych w ramach Serwisu jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie świadczenia usług reklamowych, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 5. ZASADY REJESTRACJI W SERWISIE.

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez wykonanie wszystkich czynności objętych procedura rejestracyjna dostępna pod adresem http://www.eparczew.pl/?q=user/register.
 2. Rejestracja w Serwisie oznacza automatyczna akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu lub usunąć swoje Konto z Serwisu.
 4. Tylko Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać treści.

§ 6. OBOWIAZKI UZYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje sie do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przeznaczeniem wynikającym z zawartej miedzy stronami Umowy o świadczenie usług, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności do:
  1. niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
  2. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich,
  3. niezamieszczania treści lub elementów graficznych o charakterze komercyjnym, reklamowym,
  4. niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,
  5. nieużywania nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów.
 2. W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Administrator Serwisu ma prawo usunac je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
 3. Użytkownik zobowiązuje sie, ze w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Administratora Serwisu z tytułu naruszenia ich praw przez opublikowanie przez Użytkownika Zarejestrowanego treści w Serwisie, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sadowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasadzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Administrator Serwisu natychmiast powiadomi o takim fakcie Użytkownika Zarejestrowanego.

§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI ADMINISTRATORA SERWISU

 1. 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników/Użytkowników zarejestrowanych i skutki korzystania z Serwisu,
  2. zamieszczane treści oraz prawdziwość tych treści, w tym za treść komentarzy, opinii i recenzji lub innych podobnych treści umieszczanych przez Użytkowników/Użytkowników zarejestrowanych,
  3. treść opisów i danych charakteryzujących Konta Użytkowników Zarejestrowanych,
  4. niezamierzone i niezawinione bledy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkowników/Użytkowników zarejestrowanych w ramach Serwisu,
  5. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik bądź Użytkownik zarejestrowany (firewalle, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), które uniemożliwiają Użytkownikowi bądź Użytkownikowi zarejestrowanemu korzystanie z Usługi,
  6. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych z jakością usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w obsłudze Usługi oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  7. korzystanie z Usługi przez Użytkowników/Użytkowników zarejestrowanych niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami systemowymi/sprzętowymi określonymi w Regulaminie,
  8. skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła Użytkownika Zarejestrowanego,
  9. przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu/Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Administratora Serwisu,
  10. utratę treści zamieszczonych w Serwisie spowodowana awaria sprzętu, dysfunkcja Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora Serwisu na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu lub poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników/Użytkowników zarejestrowanych,
  2. natychmiastowego skasowania każdej zamieszczonej przez Użytkownika Zarejestrowanego treści bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkowników/Użytkowników zarejestrowanych postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
  3. natychmiastowego skasowania każdej treści, co do której istnieje podejrzenie, ze może ona naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
  4. natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
  5. udostępniania hasła i danych Użytkowników Zarejestrowanych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sadowych;
  6. zaprzestania udostępniania Serwisu lub poszczególnych usług, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu,
  7. skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez Administratora Serwisu, całej zawartości Serwisu,
 3. 3. Zakres Usługi lub sposób funkcjonowania Serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora Serwisu. Administrator Serwisu będzie informował na lamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji.

§ 8. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Administrator Serwisu.
 2. Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przez dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Warunkiem zakończenie procesu rejestracji konta Użytkownika jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej treści informacyjnych i reklamowych pochodzących od Wojciech Dąbrowski lub innych podmiotów. Użytkownicy maja prawo do rezygnacji z otrzymywania treści, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z poziomu profilu użytkownika.
 4. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania, aktualizacji i zadania ich usunięcia. Jeżeli dane, których usunięcia zażądał Użytkownik, są niezbędne do świadczenia danej usługi, zadanie usunięcia tych danych będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie tej usługi.
 5. Dane osobowe gromadzone na Serwisie są używane wyłącznie do celów związanych z realizacja usług dostępnych na Serwisie.
 6. Stały kontakt z Administratorem Serwisu zapewnia adres e-mail: dabrowski@eparczew.pl

§ 9. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać droga elektroniczna na adres dabrowski@eparczew.com
 3. Administrator Serwisu rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedz na reklamacje zostanie przesłana do Użytkowników/Użytkowników zarejestrowanych na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka on przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator Serwisu ponadto zastrzega, ze rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkowników/Użytkowników zarejestrowanych dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkowników/Użytkowników zarejestrowanych każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Prawo dochodzenia w postępowaniu sadowym roszczeń wynikających z umowy przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 10. USUNIECIE KONTA

 1. Administratorowi Serwisu przysługuje prawo usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień regulaminu.
 2. Usuniecie konta Użytkownika polega na blokadzie dostępu do konta Użytkownika oraz usunięciu danych osobowych Użytkownika z Serwisu.
 3. Administrator Serwisu informuje Użytkownika zamknięciu konta Użytkownika oraz o usunięciu z Serwisu jego danych osobowych.
 4. W przypadku Usunięcia konta Użytkownika Administrator Serwisu zastrzega prawo do pozostawienia w Serwisie wypowiedzi, treści, materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, w przypadku gdy ich usuniecie może wpłynąć na funkcjonowanie, wygląd, spójność Serwisu.

§ 11. ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora Serwisu, bez podawania przyczyn.
 2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na lamach Serwisu wraz z informacja o ich dokonaniu.
 3. W stosunku do Użytkowników innych niż Użytkownicy Zarejestrowani zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Administratora Serwisu, nie wcześniej jednak niż w dniu opublikowania w Serwisie ujednoliconego tekstu regulaminu.
 4. Ponowne logowanie do serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu będzie możliwa po akceptacji aktualnego regulaminu.
 5. Brak akceptacji aktualnego regulaminu będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie tej usługi.
 6. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępną pod adresem http://www.eparczew.pl/?q=node/2977.